Deutsch | Македонски

Партнери

„Ако не се согласувате во основните принципи,
тогаш бесмислено е, да се прават заеднички планови.“

КонфучиеСтојанов & Партнер со задоволство Ви ги претставува нашите партнери:

Ве придружуваме при важни прашања и одлуки кои што имаат влијание врз Вашата економска ситуација и Вашиот рејтинг:

  • Подготовка на рејтинг-ситуацијата
  • Придружба при преговори со банката
  • Подготовка на документацијата за приложување во банката
  • Развивање на алтернативни модели на финансирање
  • Влијание врз Вашите економски бројки
  • Подобрување на профитната ситуација
  • Проверка на калкулации, тековите на производство и куповните кондиции
  • Економска придружба при ново фирмирање или проширување